Colofon

Veilinghuizen.nl is een onderdeel van Duyvenvoorde Holding BV (KvK 27275437).

Postadres:
J.D. Zocherstraat 186
2272 SN Voorburg

Telefoon: +31 (0)6 513 280 74
E-mail: info@veilinghuizen.nl

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij veilinghuizen.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van veilinghuizen.nl, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Disclaimer
Voor alle duidelijkheid wijst Veilinghuizen.nl ten aanzien van de website www.veilinghuizen.nl (‘de website’) op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links en afbeeldingen, zijn eigendom van veilinghuizen.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van veilinghuizen.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die veilinghuizen.nl aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. veilinghuizen.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van veilinghuizen.nl, welke geen eigendom zijn van veilinghuizen.nl. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. veilinghuizen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van veilinghuizen.nl.

veilinghuizen.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.